Shfpmfzyoks

ספר לי סיפור אגדה - עמי ותמי הפרק המלא

בפרק זה, רונן מספר את הסיפור הידוע של האחים גרים, על שני האחים הגיבורים עמי ותמי, שהצילו זה את זה מידי המכשפה...